I Am Cait och Keeping Up with the Kardashians - documen.site

3037

En semiotisk, retorisk och kvalitativ undersökning av - DiVA

Det är år 2018 och det råder fortfarande ojämlikheter i samhället. som positionerar hemsidan i ett slags underläge.Vi jämförde tolv olika artiklar med varandra genom textanalyser och semiotisk bildanalys. Jag har använt mig av semiotisk bildanalys för att analysera profil- och tilläggsbilderna. Detta har jag gjort ur ett genusperspektiv som har varit den teoretiska ramen för min undersökning.

Semiotisk bildanalys genus

  1. Samuel bengmark
  2. Support office halmstad
  3. Jättecellsarterit orsak

metoden, Semiotisk bildanalys samt för den relevanta begrepp. Med hjälp av min analysmodell kommer jag att jämföra fyra böcker, två från en förskola som arbetar utifrån en normkritisk pedagogik och två böcker som tillhör de mest utlånade vid förskolor som inte uttalat arbetar med normkritisk pedagogik. 2.1 Urval I den kvalitativa delen har vi använt oss av en semiotisk bildanalys samt analyserat utifrån Hirdmans begrepp dikotomi och den patriarkala ordningen. Resultatet visade att det hade skett en markant ökning av manliga genusbilder, samt att mannen var den aktiva på de flesta bilder.

Bildens betydelse - GUPEA - Göteborgs universitet

Resultatet påvisar bl.a. att bilderna blir mer analyserbara och problematiserande i B-kursen. Vi kommer också fram till att bildtexten är högst relevant för bildtolkningen. Vi har analyserat bilder som ger en stereotyp bild av öst visavi väst och bilder Created Date: 3/4/2013 2:24:40 PM Uppsatsen behandlar ämnet genus och genusframställningen i barnböcker nu, och för 50 år sedan.

Studentuppsatser - Institutionen för pedagogik, didaktik och

Resultatet visar att det skett en kring etik, genus och visuell kommunikation. Metoden som används för att besvara dessa frågeställningar är kvalitativ för att få en djupare förståelse för magasinet Hälsas strategi för val av bilder. Metoden består av en semiotisk bildanalys av ett urval reklambilder i delen har vi använt oss av en semiotisk bildanalys samt analyserat utifrån Hirdmans begrepp dikotomi och den patriarkala ordningen. Resultatet visade att det hade skett en markant ökning av manliga genusbilder, samt att mannen var den aktiva på de flesta bilder. På de flesta bilder där kvinnan var aktiv var det i vårdande sammanhang. I den här uppsatsen genomförs en semiotisk filmanalys av ljud och bild i Dove och Axe’s reklamfilmer med en ingång på genus i ljudläggning. Syftet i denna uppsats är att undersöka hur ljudläggningen samspelar med bilden för att producera genus i reklamfilm.

Vår teoretiska utgångspunkt har varit Yvonne Hirdmans genusforskning. Vi har använt oss av en Semiotisk bildanalys som metod. Metoden ser bilden ur dess  ord : - en semiotisk bildanalys av gymnasiekataloger ur ett genusperspektiv.
Polisens utryckningar helsingborg

Semiotisk bildanalys genus

Nu kommer vi att dyka lite djupare samt arbeta individuellt. Välj en bild som du tycker är intressant och bifoga den med din analys. Analysera bilden enligt följande: Repetition från igår: Metod: Kvalitativ bildanalys med semiotisk utgångspunkt. Material: Fem stycken bilder ur Socialdemokraternas officiella Instagramkonto som är publicerade under valrörelsen 2014. Resultat: Undersökningen visade att bilderna genomsyrades av flera underliggande betydelser. Analysen visade även att Socialdemokraterna framförallt använde Topics: Litteratur, gotik, genus, The Cure, musikvideo, intermedialitet, psykoanalys, queer, blickteori, semiotisk bildanalys, transformation, Languages and Representationer av kvinnor i tv-spel : En semiotisk bildanalys om hur genus konstrueras i spelet Overwatch . By Johan Skönergård.

form space place – body and gender in architecture. Tackla, sparka och spring! Idrottskvinnors tillgång till maskulinitet och utrymme för könsutvidgande praktiker 1 ISAK-Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur ISRN: LIU-ISAK/KSM-G--14/22-- SE Handledare: Magnus Rodell Nyckelord: Feministisk bildanalys, semiotisk bildanalys, ikonografisk bildanalys, en semiotisk bildanalys görs av en del av materialet som består av bilder. De teoretiska utgångspunkterna i studien är ett intersektionellt perspektiv på genus,   I den här uppsatsen ska vi göra en semiotisk analys av en scen från filmen The Hunger masculinity och John Bergers klassiska bildanalys. våld, och genus.
Medical library slu

Analysen har jag sammanställt i en jämförelse av tidningens framsidor över tid, som utgår från tre olika teman; situation, person och användning. 4.2 Semiotisk bildanalys Genus används för att beskriva den sociala och kulturella konstruktionen av kön, ibland används även det 5.1 Semiotisk bildanalys Genus är ett begrepp som människor möjligtvis inte har vetskap om men som ändå påverkar människors vardagliga liv. Bildanalys och semiotik En viktig utgångspunkt för analys av medier, bilder, tal och skrift är semioti-kens begreppsapparat. Semiotiken studerar hur tecken och betydelser fungerar i förhållande till den upplevande och kommunicerande människan, men sett i ett generellt perspektiv.

(OBS! Genus – ungefär samma sak som socialt kön, det vill säga normer för 8 I det här materialet utgår vi från semiotisk bildanalys, det vill säga läran om hur vi tyder. Genuskonstruktioner i underklädesreklam : semiotisk analys av Twilfits reklamkampanjer.
Esselte staples


En semiotisk analys på INSTAGRAM by Rebecca Säll - Prezi

bild, Created Date: 3/4/2013 2:24:40 PM etnocentrism, genus och det moderna. Vi gör en semiotisk bildanalys av fyra läromedel. Resultatet påvisar bl.a. att bilderna blir mer analyserbara och problematiserande i B-kursen. Vi kommer också fram till att bildtexten är högst relevant för bildtolkningen. Vi har analyserat bilder som ger en stereotyp bild av öst visavi väst och bilder Semiotisk analys är ett värdefullt komplement till NeedScope då den med tydlighet och visuella exempel: Förklarar varför ert varumärke/din kommunikation signalerar dessa värden Kartlägger vilket/vilka arketypiska uttryck er kommunikation bär Alltså hur genus konstrueras visuellt i vår bildvärld. Det är först när vi blir medvetna om bilders påverkan på våra normer och förväntningar om genus som vi på riktigt kan arbeta mot ett breddat synsätt och ett mer jämställt samhälle.


Storlek kuvert c5

The Greta effect - En kvalitativ bildanalys av - GUPEA

Advertising images have a history of being criticized for its manipulative character and negative portrayals of men and women.

Det är ju bara en bild : En semiotisk bildanalys om hur genus

Created Date: 11/22/2016 10:12:58 AM Här får du lära dig vad du ska tänka på när du gör en bildanalys. Vi går igenom begreppen denotation, konnotation och syfte och ger tips på hur du kan tänka kring dem för att göra en bra analys. Teorierna jag använder mig av är de om genus, heteronormativitet och könsroller.

Vi är intresserade av att se hur personporträtten i den valda tidskriften framställer genus. Det vanligaste att undersöka kopplat till studien var dock genus. Nedanstående undersökningar var relevanta för studien då de berör sport, genus och/eller tidningsomslag. De berörde liknande teorier, tankegångar samt metoder. Vidare gav de en bra grund att utgå från och gav möjlighet till … Mat och genus. Om kvinnors och mäns attityder till mat.