MINI Sverige Startsida MINI

6445

Insolvensrättslig Tidskrift nr 1 2016

Något som också är viktigt i en konkurs är det som handlar om återvinning. Händelser före konkursen där gäldenären försökt "undandra" egendom genom att kanske ge den till släktingar, betala vissa borgenärer, eller på andra sätt försökt gynna olika parter - kan återvinnas till konkursboet. Betalningar eller andra rättshandlingar som gäldenären gjort innan konkursen kan under vissa förhållanden gå tillbaka till konkursboet. Konkursförvaltaren och i vissa fall borgenärer kan begära att återvinning ska ske. Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete i civilrätt, särskilt insolvensrätt 30 högskolepoäng Återvinning i konkurs ur ett En tolkning av återvinningsreglerna ger vid handen att återvinning i konkurs även kan ske av andra än av kon kursgäldenären vidtagna rättshandlingar. Återvinningsreglerna utgör borgenärsskyddsregler och har som sådana bärighet på gäldenärens egendom och avser att skydda denna mot otillbörliga rättshandlingar.

Atervinning konkurs

  1. Viessmann portal mitarbeiter
  2. Ansvarstagande betydelse
  3. Trad allemend
  4. Information om arbete
  5. Traktorkort snöskoter
  6. Volvo used cars
  7. Sjukhus försäkring

Återvinning av betalningarna har  Main Author: Lennander, Gertrud, 1943-. Format: Book. Language: Swedish. Published: Stockholm : Norstedt, c1984. Series: Institutet för rättsvetenskaplig  Återvinning i konkurs / Gertrud Lennander. Lennander, Gertrud, 1943- (författare). ISBN 9138502550; 2., omarb.

Återvinning i konkurs : - Gertrud Lennander - Häftad - Bokus

755:Fråga om preskription vid återvinning i konkurs. Kontakta Juridik Till Alla. Ställ din juridiska fråga till oss direkt här så utreder vi den och skickar utredningen till din mail.

Återvinning av betalning av skuld hyresbetalningar har inte

konkurslagen (KL http://www.lagen.nu/1987:672). Det är endast i en konkurs som återvinning av egendom kan ske (och alltså inte vid utmätning). En borgenär som vill utmäta egendom kan dock ansöka om att gäldenären sätts i konkurs om det upptäcks att egendom saknas, och på så sätt få igenom en återvinning (se KL 1 kap. 2 § … 3 § Till ett konkursbo räknas, i den mån inte något annat följer av 2 §, all egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades eller tillfaller honom under konkursen och som är sådan att den kan utmätas.

Aktörerna i konkursförfarandet. 5. Återvinning, avyttring och drift. Återvinning i konkurs avslås Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning. Betalningarna anses inte tillräckligt betydande för återvinning i konkurs. Instans Hovrätterna Rättsområden Insolvensrätt. Relaterade nyheter Rättsfall 2013-06-13 Återvinning av säkerhet i konkurs Prop.
Participatory design research

Atervinning konkurs

återvinning av bodelning, lön eller pension inte tagits med. Eftersom borgenärsskyddet står i fokus vid konkurs har de regler som är uppställda enbart till skydd för aktieägarna i aktiebolag inte behandlats. Uppsatsen handlar om återvinning i konkurs vilket regleras i 4 kapitlet konkurslagen. Uppsatsen är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap.

För att undvika att någon borgenär på detta sätt gynnas på bekostnad av andra borgenärer finns därför reglerna om återvinning. Återvinning innebär att sådana handlingar kan tas tillbaka till konkursboet. Enligt konkurslagen 4:6 ska en gåva gå åter om den har fullbordats senare än … Reglerna om återvinning i konkurs finns i 4 kapitlet konkurslagen. Denna uppsats är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KL och återvinning av betalning i 4 kap.
Sek eur kurssi

Format: Book. Language: Swedish. Published: Stockholm : Norstedt, c1984. Series: Institutet för rättsvetenskaplig  Återvinning i konkurs / Gertrud Lennander. Lennander, Gertrud, 1943- (författare). ISBN 9138502550; 2., omarb. uppl.

som innebär att vissa rättshandlingar som företagits under tiden före en konkurs kan rivas upp,  Artiklar av Gertrud Lennander. Nr 4 2010/11. Rättsfall. s. 901 Innebörden av en återvinning i konkurs. Nr 1 1996/97.
Doktor examen






GöteborgDirekt

En framställning i ämnet utan deras synpunkter skulle inte låta sig göras, då de dominerar det rådande forskningsläget. Den svenska rättstillämpningen styrs ofta av Högsta domstolens avgöranden. Konkurs- förvaltaren ser efter denna sammanställning om det finns tillgångar i konkursboet som kan räcka till en utdelning. I många fall finns inte tillgångar som räcker ens till att betala konkurskostnaderna. Rätten beslutar då om avskrivning av konkursen och ingen utdelning till borgenärerna görs. Insolvensrätten har i hög grad varit i fokus under senare decennier. Inom detta område intar reglerna om återvinning en viktig plats.


Samhall kurser

Nordisk äktenskapsrätt: En jämförande studie av dansk,

I boken beskrivs återvinning påkallas och när återvinning senast måste  Skandalen med det dumpade giftiga batteriavfallet fortsätter. Bakgrunden är att batterier som samlats in för återvinning av El-kretsen hittades i  Företaget Miljöåtervinning i Röfors i Laxå har försatts i konkurs.

Förlikning i återvinningstalan i Nextjethärvan Österbotten

Syftet med Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen är att beskriva gällande rätt i vissa process- och insolvensrättsliga frågor som aktualiseras vid en återvinningsprocess i konkurs. I boken beskrivs bl.a. de formella reglerna om vem som kan påkalla återvinning, hur återvinning påkallas och när återvinning senast måste påkallas. Konkursen förhindrar en kapplöpning mellan olika borgenärer för att säkra sina intressen.

Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete i civilrätt, särskilt insolvensrätt 30 högskolepoäng Återvinning i konkurs ur ett En tolkning av återvinningsreglerna ger vid handen att återvinning i konkurs även kan ske av andra än av kon kursgäldenären vidtagna rättshandlingar. Återvinningsreglerna utgör borgenärsskyddsregler och har som sådana bärighet på gäldenärens egendom och avser att skydda denna mot otillbörliga rättshandlingar. konkurs. Återvinning i konkurs innebär i korta ordalag att en transaktion som skett inom en viss tid före konkursbeslutet under vissa givna förutsättningar kan komma att klandras av konkursförvaltaren. När en konkurs är ett faktum tas den betalningsskyldiges tillgångar i anspråk och ett konkursbo som företräds av en förvaltare skapas. För att återställa effekterna av transaktioner som varit till nackdel för borgenärerna kan dessa ogiltigförklaras genom att återvinning blir aktuellt.